• Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 16:30
  • 0243 868 8488
  • congress@vnha.org.vn

Điều lệ Hội Tim mạch học Việt Nam

Toàn văn Quyết định số 300/QĐ-BNV ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội tim mạch học Việt Nam.
Chia sẻ nội dung này trên: